فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ضعف اعصاب

ویلیام جیمز در مورد مضرّات موسیقى مبتذل مى گوید: ممكن است خداوند از گناهان ما بگذرد ولى ضعف اعصاب دست از سرما برنمى دارد.(2496)

غفلت از مسائل جدّى

امام راحل(رحمه الله) همچنین مى فرماید: از جمله چیزهایى كه مغز جوان ها را تخدیر مى كند موسیقى است كه انسان را از جدیّت بیرون مى برد؛ یك جوانى كه عادت كرده روزى چند ساعت را با موسیقى سروكار داشته باشد، از مسائل جدّى به كلّى غافل مى شود.(2497)

موسیقى در اتوبوس

زمان طاغوت در اتوبوس عازم سفرى بودم. شخصى مى خواست مرا عصبانى كند، گفت: آقاى راننده! حاجى آقا در ماشین تشریف دارند، موسیقى را روشن كنید!
راننده هم كوتاهى نكرد و موسیقى را روشن كرد. من ماندم كه چه كنم؟ پیاده شوم یا بنشینم؟ همین طور كه فكر مى كردم آن آقا گفت: حاج آقا چطوره؟ خوشت مى آید؟ گفتم: صحبت خوش آمدن و نیامدن نیست، غیر از این است كه خواننده اى مى خواند؟ گفت: نه. گفتم: من حیفم مى آید مغزم را در اختیار این خواننده بگذارم. اگر شما هم یك نوار خام داشته باشید، هر صدایى را روى آن ضبط نخواهید كرد.(2498)