فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

همسایه عیّاش و مطرب

در كتاب بحارالانوار جلد 11 مسطور بود: ابو بصیر مى گفت: همسایه اى داشتم كه از معاونین و همكاران سلطان جور و ستم بود و ثروت زیادى از كنار این سلطان بدست آورده بود، و كنیزان و غلامانى داشت و هر شب مجلسى از هواپرستان و عیّاشان تشكیل مى داد و به لهو و لعب و عیش و طرب مى گذرانید و چند كنیز آوازه خوان و مطرب داشت كه مى خواندند و شراب مى دادند و مى خوردند و چون همسایه و مجاور من بود همیشه صداى آن منكرات از خانه او به گوش ما مى رسید و ما را ناراحت مى كرد.
چندین بار به او گوشزد كردم كه صداى ساز و آوازت مرا و خانواده ام را اذیت مى كند... ولى متأسّفانه نمى پذیرفت هر دفعه به او اصرار و مبالغه مى نمودم تا یك روز گفت: من مردى مبتلا و معتادم و اسیر شیطان شده ام، اما تو گرفتار شیطان و هواى نفس نیستى. اگر وضع مرا بصاحب خود آقا حضرت صادق(علیه السلام) بگوئى، شاید حضرت دعائى كرده و خداوند مرا از پیروى نفس نجات دهد.
ابوبصیر گفت: سخن آن مرد بر دلم نشست. صبر كردم تا وقتى كه خدمت حضرت صادق(علیه السلام) رسیدم و داستان همسایه ام را به آن حضرت عرض كردم.
حضرت فرمود: وقتى كه به كوفه برگشتى او به دیدن تو خواهد آمد، به او بگو جعفر بن محمد مى گوید آنچه از كارهاى زشت مى كنى ترك كن من برایت بهشت را ضمانت مى كنم.
برگشتم به كوفه مردم به دیدنم آمدند او نیز با آنها بود، همینكه خواست حركت كند نگاهش داشتتم وقتى اطاق خلوت شد. گفتم وضع ترا براى آقا امام صادق(علیه السلام) شرح دادم حضرت فرمود: سلام مرا به او برسان و بگو آن حالت زشتت را ترك كن تا من برایت بهشت را ضمانت كنم.
تا این سخن مرا شنید گریه اش گرفت. گفت تو را بخدا آقا امام صادق(علیه السلام) این حرف را به تو زد. گفتم بخدا قسم حضرت فرمودند.
گفت پس همین مرا بس است. از منزلم خارج شد پس از چند روز كه گذشت یكى را دنبال من فرستاد، وقتى پیش او رفتم دیدم پشت در ایستاده و برهنه است گفت: هرچه در خانه مال داشتم در محلش صرف كردم و چیزى باقى نگذاشتم اینكه مى بینى از برهنگى پشت درب ایستاده ام.
من سریع به دوستان مراجعه نمودم و مقدارى لباس كه او را تأمین كند تهیه كرده برایش آوردم، بعد از چند روز باز پیغام داد مریض شده ام بیا تو را ببینم در مدت مریضیش مرتب از او خبر مى گرفتم و با داروهائى به معالجه اش مشغول بودم، بالاخره یك روز بحال احتضار رسید، در كنار بسترش نشسته بودم و او در حال مرگ بود، در این موقع بیهوش شد وقتى بهوش آمد در حالیكه لبخند مى زد گفت: اى ابابصیر! صاحبت آقا حضرت صادق(علیه السلام) به وعده خود وفا كرد، این را گفت و دیده از جهان بست. در همان سال وقتى به حج رفتم، در مدینه خدمت حضرت صادق(علیه السلام) رسیدم، در منزل اجازه ورود خواستم، همینكه وارد منزل شدم هنوز یك پایم در خارج منزل بود كه حضرت فرمود: «اى ابابصیر! دیدى ما به وعده خود نسبت به همسایه ات وفا كردیم.»(2495)

ضعف اعصاب

ویلیام جیمز در مورد مضرّات موسیقى مبتذل مى گوید: ممكن است خداوند از گناهان ما بگذرد ولى ضعف اعصاب دست از سرما برنمى دارد.(2496)

غفلت از مسائل جدّى

امام راحل(رحمه الله) همچنین مى فرماید: از جمله چیزهایى كه مغز جوان ها را تخدیر مى كند موسیقى است كه انسان را از جدیّت بیرون مى برد؛ یك جوانى كه عادت كرده روزى چند ساعت را با موسیقى سروكار داشته باشد، از مسائل جدّى به كلّى غافل مى شود.(2497)