فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لعنت بر زن خواننده

«المغنیة ملعونة، و من اداها ملعون، و آكل كسبها ملعون؛(2489) در حدیث دیگر كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است، زن خواننده و كسى است كه اجرتى به او مى دهد و كسى كه آن پول را مصرف مى نماید!»

كنیز خواننده

«لا یحل تعلیم المغنیات و لا بیعهن و اثمانهن حرام؛(2490) (از جمله روایتى است كه در درّ المنثور از جمع كثیرى از محدّثین از ابى امامة از پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) نقل كرده است كه فرمود:) تعلیم زنان خواننده حلال نیست، و همچنین خرید و فروش این كنیزان، و چیزى كه در مقابل آن گرفته مى شود نیز حرام است.»

پرورش نفاق

«الغناء ینبت النفاق فى القلب كما ینبت الماء البقل؛(2491) ابن مسعود از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل مى كند كه فرمود: غنا روح نفاق را در قلب پرورش مى دهد همانگونه كه آب گیاهان را!»