فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فقر و بدبختى و نفاق با غنا

«الغناء یورث النفاق، و یعقب الفقر؛(2488) و در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: غنا، روح نفاق را پرورش مى دهد و فقر و بدبختى مى آفریند.»

لعنت بر زن خواننده

«المغنیة ملعونة، و من اداها ملعون، و آكل كسبها ملعون؛(2489) در حدیث دیگر كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است، زن خواننده و كسى است كه اجرتى به او مى دهد و كسى كه آن پول را مصرف مى نماید!»

كنیز خواننده

«لا یحل تعلیم المغنیات و لا بیعهن و اثمانهن حرام؛(2490) (از جمله روایتى است كه در درّ المنثور از جمع كثیرى از محدّثین از ابى امامة از پیغمبر گرامى اسلام(صلى الله علیه و آله) نقل كرده است كه فرمود:) تعلیم زنان خواننده حلال نیست، و همچنین خرید و فروش این كنیزان، و چیزى كه در مقابل آن گرفته مى شود نیز حرام است.»