فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خانه اى كه در آن غنا باشد:

«بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعة، و لا تجاب فیه الدعوة، و لا یدخله الملك؛(2487) خانه اى كه در آن غنا باشد، ایمن از مرگ و مصیبت دردناك نیست، و دعا در آن به اجابت نمى رسد، و فرشتگان وارد آن نمى شوند.»

فقر و بدبختى و نفاق با غنا

«الغناء یورث النفاق، و یعقب الفقر؛(2488) و در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: غنا، روح نفاق را پرورش مى دهد و فقر و بدبختى مى آفریند.»

لعنت بر زن خواننده

«المغنیة ملعونة، و من اداها ملعون، و آكل كسبها ملعون؛(2489) در حدیث دیگر كه از امام صادق(علیه السلام) نقل شده از جمله كسانى را كه ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است، زن خواننده و كسى است كه اجرتى به او مى دهد و كسى كه آن پول را مصرف مى نماید!»