فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اولین كسى كه غنا خواند

«كان ابلیس اول من تغنى؛(2486) [در حدیثى كه از جابر بن عبد اللَّه از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده مى خوانیم: ]شیطان اولین كسى بود كه غنا خواند.»

خانه اى كه در آن غنا باشد:

«بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعة، و لا تجاب فیه الدعوة، و لا یدخله الملك؛(2487) خانه اى كه در آن غنا باشد، ایمن از مرگ و مصیبت دردناك نیست، و دعا در آن به اجابت نمى رسد، و فرشتگان وارد آن نمى شوند.»

فقر و بدبختى و نفاق با غنا

«الغناء یورث النفاق، و یعقب الفقر؛(2488) و در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم: غنا، روح نفاق را پرورش مى دهد و فقر و بدبختى مى آفریند.»