فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

زكات گوش

«الإمام الصّادق(علیه السلام) : ... زكاة الأذن، استماع العلم و الحكمة و القرآن، و فوائد الدّین من الحكمة و الموعظة و النّصیحة و ما فیه نجاتك، بالإعراض عمّا هو ضدّه من الكذب و الغیبة و أشباهها؛(2485) امام صادق(علیه السلام) : ... زكات گوش، شنیدن علم و حكمت و قرآن است، و حكمتهاى مفید دینى و پند و اندرز نجاتبخش، به همراه دورى گزیدن از آنچه بر ضدّ اینهاست، یعنى دروغ و غیبت و نظایر آنها (مطالب واهى و سست كننده عقیده، و زنگارافشان بر جزم ایمانى و عزم خدایى).»

اولین كسى كه غنا خواند

«كان ابلیس اول من تغنى؛(2486) [در حدیثى كه از جابر بن عبد اللَّه از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده مى خوانیم: ]شیطان اولین كسى بود كه غنا خواند.»

خانه اى كه در آن غنا باشد:

«بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعة، و لا تجاب فیه الدعوة، و لا یدخله الملك؛(2487) خانه اى كه در آن غنا باشد، ایمن از مرگ و مصیبت دردناك نیست، و دعا در آن به اجابت نمى رسد، و فرشتگان وارد آن نمى شوند.»