فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

فرق معتاد و ورزشكار

به معتاده میگن فرق تو با ورزشكارها چیه؟ میگه اونا تكنیكى كار میكنن ما پیكنیكى!

كو حركت؟

یه روز یه مشت مأمور ریختن تو یه خونه كه داشتن تریاك مى كشیدن. یكى از مأمورها هفت تیر كشید و گفت: بى حركت! تریاكى گفت: كو حركت؟