فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

محاصره فرهنگى جوانان جبهه رفته!

مقام معظم رهبرى فرمودند: یكى از راههاى تهاجم فرهنگى این است كه سعى كنند جوانهاى مؤمن را از پایبندى هاى متعصبانه به ایمان كه حافظ تمدن است منصرف كنند. مثل همان كارى كه قرنهاى گذشته در اندلس كردند. جوانها را غرق در عالم فساد و شهوترانى و میگسارى كردند. در حال حاضر این كارها دارد انجام مى گیرد و من بارها گفته ام یك عده اى كه در خیابان چند زنى را كه حجابشان مناسب نیست مى بینند و دلشان خون مى شود، البته این هم یك كار بدى است، اما آن كار بد اصلى نیست. بلكه آن كار بد اصلى آن چیزى است كه شما در كوچه و خیابان نمى بینید. كسى به یكى گفت: چه مى كنى؟ جواب داد: دهل مى زنم. گفت: چرا صدایش درنمى آید؟ گفت: صدایش فردا درمى آید.
اگر شما ملت و عناصر فرهنگى خداى نخواسته بیدار نباشید، صداى فرو ریختن ارزشهاى معنوى كه ناشى از تهاجم پنهانى و زیركانه دشمن است هنگامى درمى آید كه دیگر قابل علاج نیست. اگر جوان جبهه رفته ما را محاصره كردند و اول یك ویدئو به او دادند، بعد وسیله تماشاى فیلمهاى جنسى وقیح را براى تحریك شهواتش به او دادند و بعد هم او را به چند مجلس كشاندند، آن وقت ما چه باید بكنیم؟ اینكه كسى بتواند جوانى را در اوج نیروى جوانى فاسد كند كار مشكلى نیست، بخصوص اگر مفسدین، تشكیلاتى هم داشته باشند. و الان دشمن دارد این كار را مى كند. من از شهرهاى مختلف كشور اطلاع دارم و این گونه خبرها را به من مى دهند و روز و شبى نیست كه ما از این قبیل خبرها نشنویم. چه كسى غیر از دشمن این كارها را دارد انجام مى دهد؟ جوان وقتى دچار شهوترانى مى شود ایمان خود را از دست مى دهد، در اوایل كار حتى گریه مى كند، اما به تدریج او را از راه به در مى كنند. دشمنان، بچه هاى مدرسه اى و بچه هاى دبیرستانى و حتى راهنمایى ما را همین طور فاسد مى كنند. یك نفر را پیدا مى كنند مواد مخدر و عكسهاى وقیح را داخل مدرسه مى برد و بین بچه ها پخش مى كند.(2456)

مواظب باشیم

آمار ذیل كه مال سالها پیش است، یك روز آمریكا را به تصویر كشیده گویاى تأثیر فساد در افزایش طلاق و جرائم مى باشد.
1- هر روز در آمریكا 9077 كودك بدنیا مى آید كه 1263 نفر آن غیر مشروع هستند.
2- در قبال 5962 ازدواج روزانه در آمریكا هر روز زن و شوهر نیز از هم جدا مى شوند.
3- هر روز 3231 نفر عمل سقط جنین در این كشور انجام مى شود.
4- روزانه 2740 دختر در آمریكا باردار مى شوند.
5- نوجوانانى كه هر روز در آمریكا به امراض تناسلى دچار مى شوند به 68493 نفر مى رسد.
6- در هر 8 دقیقه یك آدم ربایى در این كشور صورت مى گرید.
7- در هر 78 ثانیه یك نفر كشته مى شود.
8- در هر 16 ثانیه یك سرقت مسلحانه صورت مى گیرد.
9- در هر 16 ثانیه یك اتومبیل ربوده مى شود.
10- آمریكائى ها روزانه 90 میلیون بطرى مشروبات الكلى مى نوشند.
11- هر روز 160 میلیون سیگار در آمریكا كشیده مى شود.
12- روزانه چندین هزار نفر معتاد به هروئین و كوكائین و... مى شوند.
این آمار كه توسط یكى از نشریات خارجى تهیه و انتشار یافته نشانگر گوشه اى از این پیامدها و نابسامانى ها اجتماعى طى هر شبانه روز در این كشور مى باشد.(2457)