فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حُرمت وجوه حرام در هر موردى

«لإمام الصادق(علیه السلام) : ... أمّا وجوه الحرام من البیع و الشّراء، و كلّ أمر یكون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه، من جهة أكله و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاریته، أو شی ء یكون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّبا- لما فی ذلك من الفساد- أو البیع للمیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطّیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شی ء من وجوه النّجس، فهذا كلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهیّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فیه، بوجه من الوجوه -لما فیه من الفساد- فجمیع تقلّبه فی ذلك حرام. و كذلك كلّ بیع ملهوّ به، و كلّ منهیّ عنه، ممّا یتقرّب به لغیر اللَّه، أو یقوى به الكفر و الشرك، من جمیع وجوه المعاصی؛ أو باب من الأبواب یقوى به باب من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام بیعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه، إلّا فی حال تدعو الضّرورة فیه إلى ذلك؛(2455) امام صادق(علیه السلام) : ... امّا وجوه حرام از خرید و فروش، و هر امرى كه در آن فساد است و نهى شده، از جهت خوردن و آشامیدن آن، یا كسب كردن آن، یا ازدواج كردن، یا مالك شدن آن، یا نگاه داشتن آن، یا بخشیدن آن، یا به عاریت دادن آن، یا چیزى كه در آن وجهى از وجوه فساد وجود دارد، همچون داد و ستد رَبایى -به سبب فسادى كه در آن است- یا فروختن مردار، یا خون، یا گوشت خوك، یا گوشتهاى درندگان یا مرغان وحشى، یا پوست آنها، یا شراب، یا چیزهاى نجس، همه اینها حرام است و تحریم شده است، زیرا خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مالك شدن و نگاه داشتن یا بهره مندى از آنها به هر وجه كه باشد -به سبب فسادى كه در آن است- همه حرام است. و چنین است خریدن چیزى كه اسباب لهو است، و هر آنچه از آن نهى شده است و مایه نزدیكى به غیر خداست، یا سبب تقویت كفر و شرك مى شود، از همه گونه هاى گناهان؛ یا وسیله اى كه سبب تقویت گمراهى، یا تأیید باطل، یا توهین به حق مى شود، همه اینها حرام است و تحریم شده است، یعنى فروختن و خریدن و نگاه داشتن و مالك شدن و بخشیدن و عاریه دادن و هر گونه تصرّفى در آنها حرام است، مگر در هنگامى كه ضرورتى پیش آید.»

داستانها

محاصره فرهنگى جوانان جبهه رفته!

مقام معظم رهبرى فرمودند: یكى از راههاى تهاجم فرهنگى این است كه سعى كنند جوانهاى مؤمن را از پایبندى هاى متعصبانه به ایمان كه حافظ تمدن است منصرف كنند. مثل همان كارى كه قرنهاى گذشته در اندلس كردند. جوانها را غرق در عالم فساد و شهوترانى و میگسارى كردند. در حال حاضر این كارها دارد انجام مى گیرد و من بارها گفته ام یك عده اى كه در خیابان چند زنى را كه حجابشان مناسب نیست مى بینند و دلشان خون مى شود، البته این هم یك كار بدى است، اما آن كار بد اصلى نیست. بلكه آن كار بد اصلى آن چیزى است كه شما در كوچه و خیابان نمى بینید. كسى به یكى گفت: چه مى كنى؟ جواب داد: دهل مى زنم. گفت: چرا صدایش درنمى آید؟ گفت: صدایش فردا درمى آید.
اگر شما ملت و عناصر فرهنگى خداى نخواسته بیدار نباشید، صداى فرو ریختن ارزشهاى معنوى كه ناشى از تهاجم پنهانى و زیركانه دشمن است هنگامى درمى آید كه دیگر قابل علاج نیست. اگر جوان جبهه رفته ما را محاصره كردند و اول یك ویدئو به او دادند، بعد وسیله تماشاى فیلمهاى جنسى وقیح را براى تحریك شهواتش به او دادند و بعد هم او را به چند مجلس كشاندند، آن وقت ما چه باید بكنیم؟ اینكه كسى بتواند جوانى را در اوج نیروى جوانى فاسد كند كار مشكلى نیست، بخصوص اگر مفسدین، تشكیلاتى هم داشته باشند. و الان دشمن دارد این كار را مى كند. من از شهرهاى مختلف كشور اطلاع دارم و این گونه خبرها را به من مى دهند و روز و شبى نیست كه ما از این قبیل خبرها نشنویم. چه كسى غیر از دشمن این كارها را دارد انجام مى دهد؟ جوان وقتى دچار شهوترانى مى شود ایمان خود را از دست مى دهد، در اوایل كار حتى گریه مى كند، اما به تدریج او را از راه به در مى كنند. دشمنان، بچه هاى مدرسه اى و بچه هاى دبیرستانى و حتى راهنمایى ما را همین طور فاسد مى كنند. یك نفر را پیدا مى كنند مواد مخدر و عكسهاى وقیح را داخل مدرسه مى برد و بین بچه ها پخش مى كند.(2456)