فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حُكم سستى آورها

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): حرام علی امتی كل مفتر و مخدر؛(2454) پیامبر (صلى الله علیه و آله) فرمودند: كل سستی آورها و مخدرها بر امت من حرام است.»

حُرمت وجوه حرام در هر موردى

«لإمام الصادق(علیه السلام) : ... أمّا وجوه الحرام من البیع و الشّراء، و كلّ أمر یكون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه، من جهة أكله و شربه، أو كسبه، أو نكاحه، أو ملكه، أو إمساكه، أو هبته، أو عاریته، أو شی ء یكون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالرّبا- لما فی ذلك من الفساد- أو البیع للمیتة، أو الدّم، أو لحم الخنزیر، أو لحوم السّباع من صنوف سباع الوحش، أو الطّیر، أو جلودها، أو الخمر، أو شی ء من وجوه النّجس، فهذا كلّه حرام و محرّم، لأنّ ذلك كلّه منهیّ عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و التقلّب فیه، بوجه من الوجوه -لما فیه من الفساد- فجمیع تقلّبه فی ذلك حرام. و كذلك كلّ بیع ملهوّ به، و كلّ منهیّ عنه، ممّا یتقرّب به لغیر اللَّه، أو یقوى به الكفر و الشرك، من جمیع وجوه المعاصی؛ أو باب من الأبواب یقوى به باب من أبواب الضّلالة، أو باب من أبواب الباطل، أو باب یوهن به الحقّ، فهو حرام محرّم، حرام بیعه و شراؤه و إمساكه و ملكه و هبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه، إلّا فی حال تدعو الضّرورة فیه إلى ذلك؛(2455) امام صادق(علیه السلام) : ... امّا وجوه حرام از خرید و فروش، و هر امرى كه در آن فساد است و نهى شده، از جهت خوردن و آشامیدن آن، یا كسب كردن آن، یا ازدواج كردن، یا مالك شدن آن، یا نگاه داشتن آن، یا بخشیدن آن، یا به عاریت دادن آن، یا چیزى كه در آن وجهى از وجوه فساد وجود دارد، همچون داد و ستد رَبایى -به سبب فسادى كه در آن است- یا فروختن مردار، یا خون، یا گوشت خوك، یا گوشتهاى درندگان یا مرغان وحشى، یا پوست آنها، یا شراب، یا چیزهاى نجس، همه اینها حرام است و تحریم شده است، زیرا خوردن و نوشیدن و پوشیدن و مالك شدن و نگاه داشتن یا بهره مندى از آنها به هر وجه كه باشد -به سبب فسادى كه در آن است- همه حرام است. و چنین است خریدن چیزى كه اسباب لهو است، و هر آنچه از آن نهى شده است و مایه نزدیكى به غیر خداست، یا سبب تقویت كفر و شرك مى شود، از همه گونه هاى گناهان؛ یا وسیله اى كه سبب تقویت گمراهى، یا تأیید باطل، یا توهین به حق مى شود، همه اینها حرام است و تحریم شده است، یعنى فروختن و خریدن و نگاه داشتن و مالك شدن و بخشیدن و عاریه دادن و هر گونه تصرّفى در آنها حرام است، مگر در هنگامى كه ضرورتى پیش آید.»

داستانها