فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش زیان به بندگان خدا

«النّبی(صلى الله علیه و آله): خصلتان لیس فوقهما من الشّرّ شی ء: الشّرك باللَّه، و الضّرّ لعباد اللَّه؛(2451) پیامبر(صلى الله علیه و آله): دو خصلت است كه بالاتر از آنها شرّى نیست: شرك ورزیدن به خدا، و زیان رساندن به بندگان خدا.»

خمر نوعى مخدر است

«ما رواه على بن یقطین عن ابى الحسن الماضى(علیه السلام) قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر؛(2452) خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتایجى كه دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزى كه داراى آثار خمر باشد حكم خمر را دارد و حرام است.»

چرا خمر حرام است

«ما رواه محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا قال: قلت لابى عبد الله(علیه السلام) لم حرم الله الخمر؟ قال: حرمها لفعلها و فسادها؛(2453) از امام صادق(علیه السلام) سؤال كردم كه چرا خداوند خمر را حرام كرده است؟ حضرت فرمودند: خداوند خمر را به علت آثار سوء و فسادى كه دارد حرام نموده است.»