فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

نكوهش زیان به بندگان خدا

«النّبی(صلى الله علیه و آله): خصلتان لیس فوقهما من الشّرّ شی ء: الشّرك باللَّه، و الضّرّ لعباد اللَّه؛(2451) پیامبر(صلى الله علیه و آله): دو خصلت است كه بالاتر از آنها شرّى نیست: شرك ورزیدن به خدا، و زیان رساندن به بندگان خدا.»

خمر نوعى مخدر است

«ما رواه على بن یقطین عن ابى الحسن الماضى(علیه السلام) قال: ان الله عز و جل لم یحرم الخمر لاسمها و لكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر؛(2452) خداوند خمر را به خاطر نام آن حرام نكرده بلكه آن را به علت آثار و نتایجى كه دارد حرام نموده است، در نتیجه هر چیزى كه داراى آثار خمر باشد حكم خمر را دارد و حرام است.»