فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكات

ایمان به معاد كافى نیست، یاد معاد لازم است. معاد، امیدى به صالحان و هشدارى به خلافكاران است. دلیل معاد، عدل الهى است. معاد، جسمانى است. محور دعوت انبیا یكى بوده است و همه آن بزرگواران مردم را به توحید و معاد، تقوى و عدالت، نماز و روزه، احسان به والدین و رسیدگى به محرومان دعوت مى كردند. در میان موارد انذار، مسأله معاد نقش ویژه اى دارد. سؤال: با اینكه قرآن كریم بارها تردید و تعجب كفّار را درباره معاد نقل كرده است پس چرا مى فرماید: شكى در آن نیست. «لا رَیْبَ فِیهِ»؟ پاسخ: در قرآن یازده بار جمله «لا رَیْبَ فِیهِ» درباره معاد و چهار بار درباره قرآن و یك بار درباره أجل آمده است، یعنى با دیدن نمونه هاى رستاخیز در طبیعت و پدید آمدن بهار و پاییز و آفرینش خودتان سزاوار نیست در امكان زنده شدن دوباره مردگان شك و تردید كنید. نه آنكه هیچ كس شك نمى كند بلكه نباید شك شود. اگر ایمان به خداوند قطعى شود، ایمان به معاد كه جلوه اى از قدرت و حكمت و عدالت خداست ثابت مى شود. چرا در معاد شك مى كنیم؟ آیا او نمى داند كه چه كرده ایم تا كیفر و پاداش دهد؟ «أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْ ءٍ شَهیدٌ» یا نمى تواند دوباره خلق كند؟ «أَنَّهُ عَلى كُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ». دلیل انكار معاد، غفلت از قدرت الهى است. آفرینش آغازین، بهترین دلیل بر امكان معاد است. «خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ». ایمان به معاد، بهترین وسیله بازدارنده از فریب دنیا است. توجّه به معاد، انسان را در برابر حوادث تلخ مقاوم مى كند. سرچشمه انكار معاد، پیروى از هواى نفس است. توحید و معاد، اوّلین پیام هاى الهى براى بشر است. اعتقاد به معاد، تضمین كننده ایمان به توحید و نبوت و عدل و امامت است.

لطیفه

وجود شریف شما!

خواجه منعم و توانگرى براى خود مقبره اى مى ساخت. یكسال تمام، كارگران در آنجا كار كردند تا به اتمام رسید. خواجه از استاد بنا كه مرد ظریفى بود پرسید كه: این عمارت را دیگر چه مى باید؟ گفت: وجود شریف شما.