فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آخرت را به دنیا مفروش!

«عن علیّ علیه السّلام: من باع آخرته بدنیاه خسرهما؛(2420) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر كه آخرتش را به دنیایش بفروشد در هر دو زیان كرده است.»

بى نیازى در اثر توجه به آخرت

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) قال: من أصبح و أمسى و الدّنیا أكبر همّه جعل اللَّه تعالى الفقر بین عینیه و شتّت أمره و لم ینل من الدّنیا إلّا ما قسم له و من أصبح و أمسى و الآخرة أكبر همّه جعل اللَّه تعالى الغنى فی قلبه و جمع له أمره؛(2421) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمود: هر كه صبح و شام بزرگترین هدفش دنیا باشد، خداوند فقر را در برابر چشمانش قرار مى دهد و كارش را پراكنده مى كند و از دنیا فقط به آنچه قسمت او گردیده است نایل مى شود، و هر كه صبح و شام بزرگترین هدفش آخرت باشد خداوند بى نیازى را در دلش قرار مى دهد و به كارش سامان مى بخشد.»

آبادى دنیا و تباهى آخرت

«عن امیرالمؤمنین(علیه السلام) : من عمّر دنیاه أفسد دینه و آخرته؛(2422) از على(علیه السلام) نقل شده است: هر كه دنیاى خود را آباد كند دین و آخرت خویش را تباه كرده است.»