فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تغییر مكان با مرگ

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء و انّما تنقلون من دار الى دار؛(2411) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرموده است: شما براى نابودى آفریده نشده اید، بلكه براى ماندن و باقى بودن بوجود آمده اید و با مرگ، تغییر مكان میدهید و از منزلى به منزل دیگر انتقال مى یابید.»

مرگ، نابودى نیست

«قال رجل لجعفر بن محمّد(علیه السلام) یا ابا عبداللَّه انّا خلقنا للعجب قال و ما ذاك اللَّه انت قال خلقنا للفناء فقال مه یا ابن اخ خلقنا للبقاء و كیف تفنى جنّة لا تبید و نار لا تخمد و لكن قل انّما نتحوّل من دار الى دار؛(2412) مردى به امام صادق(علیه السلام) عرض كرد: ما براى امر عجیبى خلق شده ایم. فرمود: تو را بخدا آن امر عجیب چیست؟ گفت: ما براى فنا و نابودى آفریده شده ایم. فرمود: برادرزاده، خود نگهدار كه ما براى بقاء و ماندن خلق شده ایم. چگونه فانى مى شود بهشتى كه هرگز تفرّق و پراكندگى ندارد و چگونه فانى مى شود نارى كه هرگز شعله اش فروكش نمیكند. بگو ما از عالَمى به عالَم دیگر منتقل میشویم.»

دنیا محلّ گذر است

«قال علىّ(علیه السلام) : انّما الدّنیا دار مجاز و الآخرة دار قرار فخذوا من ممرّكم لمقرّكم؛(2413) على(علیه السلام) فرموده است: دنیا منزل گذران و آخرت مقرّ جاودان است. فرصت را مغتنم شمارید و از گذرگاه خویش، براى قرارگاه خود، چیزى بگیرید و ذخیره اى بیندوزید.»