فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

اهلِ مستحبّات

مردى در حال نماز خواندن بود. دوستانش به تعریف از او پرداختند و گفتند: ببینید چه با خلوص نماز مى خواند. مرد كه از این تعریف ها خوشش آمده بود، نمازش را قطع كرد و گفت: در ضمن روزه هم هستم.

معاد

آیات