فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

سفارش سركارگر

مدیر كارخانه به كارگر: چرا بیكار اینجا ایستاده اى، مگر سركارگر به تو نگفت چه كار كنى؟
كارگر: چرا آقاى مدیر، سركارگر گفت: هر وقت شما آمدید، بروم زود بیدارش كنم!

مستحبات

آیات