فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

سیمهاى لخت

ساده لوحى در اداره برق تازه استخدام شده بود. سرپرست قسمت به او گفت: مواظب باش وقتى بالاى تیر مى رى سیمها لُختند.
یارو از فردا هر وقت بالاى تیر مى رفت، مى گفت: یااللَّه یااللَّه... نامحرم سر راه نباشه...!

مدیریت