فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خیانت در زیارت

مرحوم حاج آقا حسن فرزند مرحوم آیت الله حاج آقا حسین طباطبائى قمى نقل كرد: كه براى معالجه چشم از مشهد به طهران آمده بودم، همان زمان یكى از تجار تهران كه او را مى شناختم به قصد زیارت امام هشتم به خراسان رفت.
شبى از شبها در عالم خواب دیدم كه در حرم امام هشتم مى باشم و امام رضا(علیه السلام) روى ضریح نشسته اند، ناگاه دیدم آن تاجر تیرى به طرف مقابل امام پرتاب نمود و امام ناراحت شدند.
بار دوم از طرف دیگر ضریح تیرى به طرف امام پرتاب نمود و حضرت ناراحت شد. بار سوم تیر از پشت به جانب امام پرتاب نمود كه این دفعه امام به پشت افتادند.
من از وحشت از خواب بیدار شدم. معالجه ام تمام شد و مى خواستم به خراسان مراجعت نمایم، لكن توقف بیشترى كردم تا آن تاجر از خراسان برگردد و از حالش جویا شوم. از مسافرت برگشت و سؤالاتى كردم اما چیزى نفهمیدم، تا اینكه خوابم را برایش تعریف كردم.
اشك از چشمانش جارى شد و گفت: روزى وارد حرم امام رضا(علیه السلام) شدم و طرف پیش رو زنى دست به ضریح چسبانده و من خوشم آمد و دست خود را روى دست او گذاشتم، زن رفت طرف دیگر ضریح، من هم رفتم باز دست خود را بر روى دست او گذاشتم، رفت طرف پشت سر، من هم رفتم تا دست خود را به ضریح گذاشت، دست خود را روى دست او گذاشتم، از او سؤال نمودم كه اهل كجائى. گفت: اهل تهران، با او رفاقت نموده و به تهران آمدیم.(2353)

موسى(علیه السلام) و شیطان

روزى شیطان نزد حضرت موسى(علیه السلام) آمد و گفت: تو پیامبر خدا هستى و من از مخلوقات گنهكار خدا مى باشم و مى خواهم توبه كنم، تو از خدا بخواه تا توبه ام را بپذیرد.
موسى پذیرفت و براى او دعا كرد، خداوند فرمود: «اى موسى، شفاعت تو را در حق او مى پذیرم، به او بگو كه بر قبر حضرت آدم سجده كند تا توبه اش را بپذیرم.»
موسى(علیه السلام) با شیطان ملاقات كرد و گفت: با سجده بر قبر آدم توبه ات پذیرفته مى شود.
شیطان گفت: من بر آدم، در وقتى كه زنده بود سجده نكردم، اینك چطور بر قبر او كه مرده است سجده كنم، هرگز چنین نخواهم كرد! آنگاه گفت: اى موسى! تو بخاطر آنكه شفاعت مرا نزد خدا نمودى حقّى بر گردنم پیدا كرده اى، من به تو نصیحت مى كنم كه در سه جا مواظب من باش تا هلاك نشوى: اول: به هنگام غضب، كه روح من در آن هنگام در قلب تو و چشم من در چشم تو مى باشد. دوم: در جنگها، زیرا در آن هنگام من رزمندگان را به یاد زن و بچه و خویشان و اقوامش مى اندازم تا پشت به جبهه كرده و بگریزند. سوم: هیچگاه با زن نامحرم در یك جا ننشین كه من بین تو و او وسوسه خواهم نمود.(2354)

شعر

فِكرتِ آخر است اصل بِنا
نَظره اوّل است تخمِ زنا
«سنایى»
از اون ماستِ كَلْ عبّاس، چشام دید، دلم خواس.
اگر چشمان نكردى دیده بونى
چه دونه دل كه خوبان در كجایى
«بابا طاهر»
خواهى كه به كس دل ندهى دیده بِبَند. «سعدى»
ز دست و دیده و دل، هر دو فریاد
كه هر چه دیده بیند، دل كند یاد
«بابا طاهر»
من هرچه دیده ام زدل ودیده دیده ام
گاهى ز دل بود گله گاهى ز دیده ام
من هر چه دیده ام ز دل و دیده تاكنون
از دل ندیده ام همه زا دیده دیده ام
«سلمان ماوجى»