فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

شوخى با زن نامحرم

ابوبصیر علیه رحمة اللَّه مى گوید: در كوفه بودم و به یكى از بانوان درس قرائت قرآن مى آموختم روزى به هنگام تدریس، در یك موردى با آن زن، شوخى كردم. مدت ها گذشت تا اینكه روزى در مدینه به حضور امام محمّد باقر(علیه السلام) شرفیاب شدم. آن حضرت مرا سرزنش نموده و فرمود: «كسى كه در حال خلوت گناه كند خداوند نظر لطف خویش را از او برمى گرداند، آن چه سخنى بود كه به آن زن گفتى؟!»
ابوبصیر مى گوید: از شدت شرم سرم را پایین انداخته و همان لحظه توبه نمودم. امام باقر(علیه السلام) به من فرمود: «مراقب باش كه دیگر تكرار نكنى.»(2348)

نصایح خانم مجتهده امین

چنانچه از قرائن معلوم مى شود از صدر اسلام تا این زمان اخیر گفتگو در حجاب زنان نبوده و معمول نوع زنان اسلام این بوده كه خود را موظّف مى دانستند كه از نامحرمان احتراز نموده و خود را بپوشانند و تارك آنرا فاسق و گنهكار مى دانستند.
در این دوره اخیر بعضى از آزادیخواهان بشر خواستند زن را از قید حجاب و چادر نجات دهند و زن را در كار و فعالیت، ردیف مرد قرار دهند، این بود كه به اسم آزادى و دلسوزى و حُرّیت، حجاب زنان را دریدند و چنانچه مى بینیم در این دوره آنقدر بى عفّتى و فساد اخلاق در بین جامعه شیوع پیدا نموده.
اى خواهران! مى دانید این نگارنده ناچیز از صنف زن مى باشم و دشمنى با هم صنف خود ندارم و طبعیت زن را بهتر از مردها مى دانم و طالب سعادت و خوشبختى و آسایش و آزادى شما هستم و كشف حجاب اگر چه در ظاهر چون موافق با طبعیت زن است كه مایل به خودنمایى و جلوه گرى است، بسیار خوش مى آید و البته اگر بدون چادر و حجاب آزادنه در معابر و خیابانها گذر كند و مقیّد به حجاب نباشد، خیلى راحت تر است.
لكن ببین صلاح دین و دنیاى تو در چیست؟ حكم حجاب تكلیف است و تكلیف البته زحمت دارد.
و شاید بعضى خانمها و دوشیزگان خیال مى كنند باحجاب بودن و خانه نشستن اسباب ضعف و نقص آنها مى شود.
لكن این فكر اشتباه است، شهوت پرستى است كه منكرات را به صورت زیبا در نظر جلوه مى دهد، قدرى فكر خود را به كار بیاندازید و از دریچه عقل خود وضعیّت امروزه را بنگرید و انصاف دهید، آیا این وضعیت با دین دارى و ایمان و تقوى مناسبت دارد؟
البتّه نفس بشر طالب هرزه گرى، ولگردى و انجام هواهاى گوناگون است، خداپرستى غیر از نفس پرستى است.
از عموم مسلمین كه پاى بند به دیانت اسلامند تقاضا مى نمائیم كه همّت گمارند كه این گم گشته را باز آرند كه شاید اندازه اى از این وحشیگرى و بى عفّتى كه سرتاسر ممالك اسلامى را گرفته و شیوع پیدا نموده جلوگیرى شود.
خواهران! گمان نكنید اگر شما شیك و مُد و بدون حجاب از منزل بیرون آئید شرافتمند مى شوید مردها به نظر تقدیس به شما نگاه مى كنند، همان كسانیكه شما را خانم خطاب مى كنند، اینها روى اصل قواى شهوانى است و نگاه آنها نگاه شهوت آمیز است نه روى اصل فضیلت! همان كه با صورت بشّاش شما را استقبال مى كند و به شما دست مى دهد و احترام مى گذارد در دل شما را خانم بى عفّت مى داند و اگر قدرى باغیرت باشد، هیچ وقت امثال شما را به همسرى نمى گیرد.
خواهر! تو مسلمان و مسلمان زاده اى و مقدّسات مذهب در تمام ملل محترم است، خود را هدف تیر چشمهاى ناپاك بعضى مردهاى بى عفت قرار مده.(2349)