فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

لمس بدن نامحرم

«فی مناهی النبیّ قال(صلى الله علیه و آله): من صافح امرأة تحرم علیه فقد باء بسخط من اللَّه و من التزم امرأة حراما قرن فی سلسلة من النّار مع الشّیطان فیقذفان فی النّار؛(2338) در مناهى پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمده است كه آن حضرت فرمود: هر كه با زنى نامحرم دست بدهد به خشم خدا گرفتار مى شود، و هر كه از روى حرام دست به گردن زنى بیفكند او را با شیطان به زنجیرى آتشین مى بندند و هر دو را در آتش مى افكنند.»

نگاه به نامحرم

«قال النبیّ(صلى الله علیه و آله): النّظر سهم مسموم من سهام إبلیس فمن تركها خوفا من اللَّه أعطاه اللَّه إیمانا یجد حلاوته فی قلبه؛(2339) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: نگاه، تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است، هر كه از ترس خدا آن را ترك كند خداوند ایمانى به او مى دهد كه شیرینى آن را در دل خود احساس مى كند.»