فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

حرفِ مرد

به یه نفر گفتند چند سالته؟ گفت 30 سال. ده سال بعد بهش گفتند چند سالته؟ گفت 30 سال. گفتند مگه مى شه؟ گفت بله! حرفِ مرد یك كلامه!

محرم و نامحرم