فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

نیرنگى را ببین

ولید بن مغیره هنگام جان كندن، زار زار مى گریست، ابوجهل گفت: اى عمو! این قدر جزع مكن. ولید گفت: به خدا سوگند، گریه من از خوف مرگ نیست بلكه از آن مى ترسم كه دین ابن ابى كبشه (2317) در مكه گسترش پیدا كند. ابو سفیان گفت: مترس كه من متعهّد مى شوم كه نگذارم دین او شایع گردد.(2318)

پند ابلیس به موسى

ابلیس پدر شیطان، به حضور حضرت موسى(علیه السلام) آمد و عرض كرد: آیا مى خواهى تو را هزار و سه پند بیاموزم؟
موسى(علیه السلام) فرمود: «آنچه كه مى دانى، من بیشتر مى دانم، نیازى به پند ندارم.»
جبرئیل امین نازل شد و عرض كرد: «موسى! خداوند مى فرماید: هزار پند او فریب است، اما سه پند او را بشنو!»
حضرت به شیطان فرمود: «سه پند از هزار و سه پندت را بگو.»
ابلیس: 1- چنانچه در خاطرت انجام دادن كار نیكى را گذراندى، براى انجام آن شتاب كن وگرنه تو را پشیمان مى كنم.
2- اگر با زنان بیگانه و نامحرم نشستى، غافل از من مباش كه تو را به زنا وادار مى كنم.
3- چون خشم و غضب بر تو مستولى شد، جاى خود را عوض كن وگرنه فتنه به پا مى كنم.
اكنون تو را سه پند دادم، تو هم از خدا بخواه تا مورد آمرزش و رحمتش قرار گیرم.
موسى بن عمران خواسته وى را به عرض خداوند رسانید. ندا رسید: «اى موسى! شرط آمرزش ابلیس این است كه روى قبر آدم برود و او را سجده كند.»
حضرت موسى(علیه السلام) امر پروردگار را به وى فرمود.
ابلیس: «اى موسى! من موقع زنده بودن آدم، وى را سجده نكردم، چگونه حالا حاضر مى شوم قبر او را سجده كنم؟»(2319)