فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

پافشاریهاى لجوجانه

«قال علىّ(علیه السلام) : اللّجاج یفسد الرّأى؛(2307) على(علیه السلام) فرموده است: پافشاریهاى لجوجانه، رأى آدمى را فاسد میكند.»

زیاده روى در ملامت

«عن علىّ(علیه السلام) : الافراط فی الملامة یشبّ نیران اللّجاج؛(2308) حضرت على(علیه السلام) مى فرمود: زیاده روى در ملامت و سرزنش، آتش لجاجت را شعله ور میكند.»

لجاجت جوان

«عن علىّ(علیه السلام) قال: اذا عاتبت الحدث فاترك له موضعا من ذنبه لئلّا یحمله الاخراج على المكابرة؛(2309) على(علیه السلام) فرموده: موقعى كه جوان نورسى را به سبب گناهانى كه مرتكب شده است نكوهش میكنى مراقب باش كه قسمتى از لغزشهایش را نادیده انگارى و از تمام جهات، مورد اعتراض و توبیخش قرار ندهى تا جوان به عكس العمل وادار نشود، و نخواهد از راه عناد و لجاج بر شما پیروز گردد.»