فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

خیانت به شوهر

كافرى در خواب دید به جهنم رفته است. دید زنى را بر زمین دراز كرده و یك نفر مرتب به تن او سوزن فرو مى كند. پرسید گناهش چه بوده؟ گفتند در آن دنیا یك دفعه به شوهرش خیانت كرده. جلوتر زن دیگرى را دید كه دو نفر به او سوزن مى زنند. پرسید این چى؟ گفتند این یكى دو بار خیانت كرده.
جلوتر زن خودش را دید كه عدّه زیادى دورش جمع شده و مرتب به او سوزن مى زنند. فهمید كه خیلى خیانت كرده، خواست او را سرزنش كند ولى زنش گفت برو ببینم بابا، جلوتر را نگاه كن مادر خودت زیر چرخ خیاطى خوابیده!

لجاجت

آیات