فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

حقارت گناه

«قال علىّ(علیه السلام) : من كرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة؛(2283) على(علیه السلام) فرمود: آن كس كه شرافت معنوى و كرامت نفس خود را باور دارد، خویشتن را با ارتكاب گناه، خوار و حقیر نخواهد ساخت.»

ثواب اعراض از گناه

«لردّ المؤمن حراما یعدل عند اللَّه سبعین حجّة مبرورة؛(2284) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: مسلمانى كه از یك گناه اعراض كند اجر هفتاد حجّ مقبول در پیشگاه خداوند دارد.»

عامل قرب به خدا

«یا موسى ما تقرّب الىّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارمى؛(2285) از امام صادق(علیه السلام) است كه خداوند به موسى بن عمران فرمود: هیچ عاملى براى قرب پاكان به خداوند مانند اجتناب از گناه نیست.»