فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عزل نعمت به همراه گناه

«قال الباقر(علیه السلام) : انّ اللَّه قضى قضاء حتما الّا ینعم على العبد بنعمة فیسلبها ایّاه حتّى یحدث العبد ذنبا یستحقّ بذلك النّقمة؛(2282) امام باقر(علیه السلام) فرموده است: خداوند حكم قطعى فرموده است كه هیچ نعمتى را از كسى نگیرد مگر آنكه مرتكب گناهى شود كه استحقاق آن نقمت و بلا را داشته باشد.»

حقارت گناه

«قال علىّ(علیه السلام) : من كرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة؛(2283) على(علیه السلام) فرمود: آن كس كه شرافت معنوى و كرامت نفس خود را باور دارد، خویشتن را با ارتكاب گناه، خوار و حقیر نخواهد ساخت.»

ثواب اعراض از گناه

«لردّ المؤمن حراما یعدل عند اللَّه سبعین حجّة مبرورة؛(2284) رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) میفرمود: مسلمانى كه از یك گناه اعراض كند اجر هفتاد حجّ مقبول در پیشگاه خداوند دارد.»