فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

یوسف(علیه السلام) و برادران

بعد از آنكه برادران با حیله، یوسف(علیه السلام) را به بیرون شهر بردند و او را زدند و درون چاه انداختند؛ و پدر را در غم یوسف به حزن و گریه دائمى وادار كردند. سالها گذشت تا فهمیدند برادرشان پادشاه مصر شد و بالاخره با پدر و برادران نزدش رسیدند.
یوسف(علیه السلام) نخستین جمله اى را كه گفت این بود: «خداى من! به من احسان كرد كه مرا از زندان بیرون آورد.»
اینكه از گرفتارى چاه و به دنبالش بردگى خود نامى به زبان نیاورد، ظاهراً از روى جوانمردى بود كه نخواست برادران را خجالت زده كند و آزارهائى را كه از آنها دیده بود اظهار كند و آن خاطرات تلخ را تجدید نماید.
بعد فرمود: «این شیطان بود كه برادرانم را وادار كرد تا آن اعمال نابجا را نسبت به من انجام دهند و مرا به چاه افكنند و پدر را به فراق من مبتلا كنند؛ اما خداى سبحان این احسان را فرمود: كه همان رفتار نابجاى آنها را مقدمه عزت و بزرگى ما خاندان قرار داد!»
این هم از بزرگوارى یوسف(علیه السلام) بود كه رفتار ظالمانه برادران را نسبت به خود به شیطان منسوب داشت و او را مقصر اصلى دانست تا برادران شرمنده نشوند و راه عذرى براى كارهاى خویشتن داشته باشند.
فرمود: «(امروز بر شما ملامتى نیست) و از جانب من آسوده خاطر باشید كه شما را عفو كردم و گذشته ها را نادیده مى گیرم و از طرف خداى تعالى نیز مى توانم این نوید را به شما بدهم و از وى بخواهم كه (خدا نیز از گناه شما درگذرد زیرا او مهربانترین مهربانان است.)»
آرى «من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین؛(2232) بدون شك هر كس تقوا و صبر پیشه سازد، خداوند پاداش نیكوكاران را تباه نمى كند.
درسى كه حضرت یوسف (علیه السلام) نسبت به بدیهاى برادران به همگان داد، احسان نیك در مقابل بدى كردار آنان بود كه انشاءالله ما هم بتوانیم نسبت به برادران دینى این چنین باشیم.(2233)

جنگ یرموك (تبوك)

در جنگ یرموك، هر روز عده اى از سربازان مسلمین به جنگ مى رفتند و پس از چند ساعت زد و خورد، بعضى سالم یا زخمى به پایگاه هاى خود برمى گشتند و بعضى كشته ها و مجروحان در میدان به جاى مى ماندند.
(حذیفه عدوى) گوید: در یكى از روزها پسر عمویم با دیگر سربازان به میدان رفتند، ولى پس از پایان پیكار مراجعت نكرد. ظرف آبى برداشتم و روانه رزمگاه شدم، به این امید اگر زنده باشد آبش بدهم.
پس از جستجو او را یافتم كه هنوز رمقى در تن داشت. كنارش نشستم و گفتم: آب مى خواهى؟ به اشاره گفت: آرى. در همین موقع سرباز دیگرى كه نزدیك او به زمین افتاده بود و صداى مرا مى شنید آهى كشید و فهماند كه او نیز تشنه است و آب مى خواهد.
پسرعمویم به من اشاره كرد: برو اول به او آب ده. پس پسرعمویم را گذاردم و به بالین دومى رفتم و او هشام بن عاص بود. گفتم: آب مى خواهى؟ به اشاره گفت: بلى؛ در این موقع صداى مجروح دیگرى شنیده شد كه آه گفت. هشام هم آب نخورد و به من اشاره كرد كه به او آب بده! نزد سومى رفتم ولى در همان لحظه جان سپرد.
برگشتم به بالین هشام، او نیز در این فاصله مرده بود. آمدم نزد پسر عمویم دیدم او هم از دنیا رفته است.(2234)

جوانمردى و ایمان

شاگردان و یاران امام صادق(علیه السلام) به گرد او حلقه زده بودند. امام از یكى از یارانش پرسید: به چه كسى فتى (جوان) مى گویند؟
او در پاسخ عرض كرد: «آن كسى كه در سن جوانى است.»
فرمود: «با اینكه اصحاب كهف در سنین پیرى بودند خداوند آنها را به خاطر ایمانى كه داشتند با عنوان (جوان) یاد كرده است در مى فرماید: «اذ آوى الفتیه الى الكهف(2235)؛ یاد آور زمانى را كه این گروه جوانان به غار پناه بردند.».» آنگاه در پایان حضرت فرمود: «من آمن باللهو اتقى فهو الفتى؛ هر كس به خدا ایمان داشته باشد و تقوا پیشه كند، جوان (مرد) است.»(2236)