فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

گذشت در خرید و فروش

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): إنّ اللَّه -تبارك و تعالى- یحبّ العبد، یكون سهل البیع، سهل الشّراء؛(2229) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خداوند متعال بنده اى را دوست دارد كه آسان فروش و آسان خرید باشد (یعنى در خرید و فروش سختگیر نباشد).»

داستانها

نمونه اى از جوانمردى

شخصى نزد امام حسن مجتبى(علیه السلام) آمد و از او كمك خواست. امام فرمود: حقّ این درخواست تو بر ما بزرگ است و من نمى توانم آن قدر كه شأن تو اقتضا مى كند به تو كمك كنم، اگر مى پذیرى آن مقدار كم را تقدیم كنم! فقیر گفت: همان كم را مرحمت كنید. امام حسن(علیه السلام) مسئول امور مالى خود را احضار كرده و فرمود: خرج این ماه ما را حساب كن! او حساب نفقه حضرت را نمود. امام فرمود: هر چه بیش از این مقدار پول داریم به این شخص بده! آن مأمور زیادى پول ها را كه مبلغ پنجاه هزار درهم بود به او داد، امام فرمود: برو باربرى بیاور تا این پول ها را برایت حمل كند، وقتى حمالى براى بردن كیسه هاى پول آمد، امام حسن(علیه السلام) عباى خود را به عنوان مزد حمل بار به آن حمال داد! بعضى از خادمین آن حضرت گفتند: دیگر پولى غیر از مقدار خرجى نزد ما باقى نمانده است! حضرت فرمود: ولى من امید دارم خداوند اجر عظیمى به من عنایت كند.(2230)