فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

گذشت جوانان

«قال لانّ قلب الشّابّ ارقّ من قلب الشّیخ، و كان جنایة ولد یعقوب على یوسف و جنایتهم على یعقوب انّما كانت بجنایتهم على یوسف، فبادر یوسف الى العفو عن حقّه و اخّر یعقوب العفو، لانّ عفوه انّما كان عن حقّ غیره فاخّرهم الى السّحر لیلة الجمعة؛(2228) حضرت دو جواب داد: اوّل آنكه جوان از پیر رقیق القلب تر است به این جهت یوسف از عذرخواهى برادران زودتر متأثر شد و آنان را فوراً بخشید.
دوّم آنكه فرزندان یعقوب به یوسف ستم كرده بودند، یوسف خود صاحب حق بود و آن را فوراً بخشید، ولى یعقوب كه باید حقّ دیگرى را ببخشد، به تعویق انداخت كه سحر شب جمعه براى آنان طلب آمرزش نماید.»

گذشت در خرید و فروش

«النّبیّ(صلى الله علیه و آله): إنّ اللَّه -تبارك و تعالى- یحبّ العبد، یكون سهل البیع، سهل الشّراء؛(2229) پیامبر(صلى الله علیه و آله): خداوند متعال بنده اى را دوست دارد كه آسان فروش و آسان خرید باشد (یعنى در خرید و فروش سختگیر نباشد).»

داستانها