فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بازى و كودكى

كودكى از بزرگترهایش پرسید: اسلام گفته بچه ها تا چند سالگى مى توانند بازى كنند؟
در پاسخ او گفته شد: معلومه تا شش سالگى.
كودكى پرسید: پس چرا بعضى ها تا آخر عمرشان بازى مى كنند و بزرگ نمى شوند!
حالا شما بگین بزرگى به عقله یا به سال؟!

گذشت (عفو)

آیات