فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

به فرزند، خرّم بوَد روزگار
هم از وى شود تلخىِ مرگ، خوار
«اسدى»
پسندیده تر، كس ز فرزند نیست
چو پیوندِ فرزند، پیوند نیست
ز فرزند باشد پدر شاد دل
ز غم ها بدو دارد آزاد دل
«فردوسى»
حسرت نكند كودك را سود به پیرى
هر گه كه به خُردى بگریزد ز دبستان
هر كس كه به تابستان در سایه بِخُسبَد
خوابش نبَرَد گرسنه شب هاى زمستان
«ناصر خسرو»
در كودكى بازى، در جوانى مستى
در پیرى سستى، پس كى خداپرستى

نكات

بچه هاى كوچك ما را اگر اسلامى بار بیاورید، استقلال و آزادى مملكت شما بیمه خواهد شد. از این كودكها قدردانى كنید و از این عواطف كودكانه آنها تشكّر مى كنم.(2209) توجه كنید كه كودكها را، جوانها را به تعلیمات اسلامى و تربیت هاى اسلامى تربیت كنید تا ان شاءاللَّه كشور شما از آسیب مصون باشد.(2210) من اینها (كودكان) را دوست دارم، همان طور كه شما عزیزان خودتان را دوست مى دارید. اینها همه عزیزان من هستند و نور چشم من هستند. و در آتیه، امید من به اینهاست.(2211) این كودكها امید آتیه مملكت ما هستند و از این كودكهاى امروز انسانها و دانشمندان فردا درست مى شود.(2212) كودك، حقّ حیات دارد و والدین نباید این حق را از او بگیرند. «لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ». كودك نابالغ نیز مى تواند مالك باشد، امّا شرط تصرّف در اموال، توانمندى و رشد است. همین كودكان امروز آینده سازان فردا هستند در تربیت آنان بكوشیم. گاهى خداوند حرف حقّى را بر زبان یك كودك جارى مى كند. دوران كودكى در رشد و پرورش اهمیّت ویژه اى دارد در واقع پایه و اساس رشد جسمى، ذهنى، عاطفى و اجتماعى كودكان دراین سال ها شكل مى گیرد ازاین رو، توجه به این دوران از راه وضع قوانین مناسب براى كودكان و تلاش در راه بهتر كردن شرایط زندگى آنان، امرى ضرورى است. كودكان به علّت شرایط سنّى خود آسیب پذیرند ونیاز به حمایت و مراقبت بزرگترها دارند. آسیب پذیرى كودكان ایجاب مى كند كه با وضع قوانین مناسب و حمایت و مراقبت لازم از آنان، شرایط رشد جسمى و روانى آنان را تأمین كنند. ضرورت قوانین خاص براى كودكان از این اصل اساسى روانشناسى ناشى مى شود كه كودكان نه تنها از نظر كمیّت، بلكه از نظر كیفیّت با بزرگسالان تفاوت هاى اساسى دارند و خواست ها، نیازها و ویژگى هاى خود را دارند بنابراین از نظر حقوق نیاز به قوانین خاصّى دارند كه با بزرگسالان متفاوت است. خانواده در رشد و پرورش كودكان و تأمین سلامت جسمى و روانى آنان اهمیّت بسیار زیادى دارد. كودك حق دارد كه با والدین خود زندگى كند و نمى توان او را به اجبار از پدر و مادر خود جدا كرد مگر اینكه این امر، به سود او باشد. كودك حق دارد عقاید خود را بیان كند و بدون توجّه به مرزها، كسب اطلاعات نماید. كودك حق دارد در مواردى كه به زندگیش مربوط مى شود، آزادانه عقیده خود را بیان كند. علم در كودكى همانند نقش بر سنگ ماندگار است. كودكان همچون نوارهاى خام هستند كه قابلیّت ذخیره گفتار و كردار بزرگترها را دارند. آنچه انسان در كودكى فرا مى گیرد تا ابد در ذهن او نقش مى بندد. كودكىِ تمام انسانهاى بزرگ خواندنى و بااهمیّت بوده است.

لطیفه