فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

رفتار با كودك در اسلام

روزى رسول گرامى(صلى الله علیه و آله) نماز جماعت مى گذارد، امام حسین(علیه السلام) نزدیك ایشان بود. هر گاه پیغمبر به سجده مى رفت حسین(علیه السلام) بر پشت حضرت مى نشست و هنگامى كه حضرت سر از سجده برمى داشت، او را مى گرفت و پهلوى خود مى گذاشت. چند بار این كار تكرار شد و بدین گونه نمازش را به پایان رسانید.
یك نفر یهودى كه ناظر بر این جریان بود عرض كرد: شما با كودكان طورى رفتار مى كنید كه ما هرگز با كودكان چنین رفتار نكرده ایم!
پیغمبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «شما هم اگر به خدا و پیغمبر او ایمان داشتید، نسبت به كودكان رحم و مدارا مى نمودید.»
یهودى به واسطه رفتار پسندیده پیغمبر گرامى مسلمان شد.(2205)

چهره شیرین اسلام

خانم دكتر زهرا مصطفوى مى گوید: همسرم به جهت عادت خانوادگى، دخترم را از خواب صبحگاهى بیدار مى كرد و به نماز وامى داشت. امام وقتى از این ماجرا خبردار شدند برایش پیغام فرستادند كه: «چهره شیرین اسلام را به مذاق بچه تلخ نكن» این كلام آن چنان مؤثّر افتاد و اثر عمیقى بر جان دخترم به جاى گذاشت كه بعد از آن خودش سفارش مى كرد كه براى اقامه نماز صبح بیدارم كنید.(2206)