فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آموزش احادیث اسلامى به نوجوانان

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: بادروا أحداثكم بالحدیث قبل ان یسبقكم الیهم المرجئة؛(2204) امام صادق(علیه السلام) فرموده است: احادیث اسلامى را به نوجوانان خود بیاموزید و در انجام این وظیفه تربیتى، تسریع نمائید پیش از آنكه مخالفین گمراه، بر شما پیشى گیرند و سخنان نادرست خویش را در ضمیر پاك آنان جاى دهند و گمراهشان سازند.»

داستانها

رفتار با كودك در اسلام

روزى رسول گرامى(صلى الله علیه و آله) نماز جماعت مى گذارد، امام حسین(علیه السلام) نزدیك ایشان بود. هر گاه پیغمبر به سجده مى رفت حسین(علیه السلام) بر پشت حضرت مى نشست و هنگامى كه حضرت سر از سجده برمى داشت، او را مى گرفت و پهلوى خود مى گذاشت. چند بار این كار تكرار شد و بدین گونه نمازش را به پایان رسانید.
یك نفر یهودى كه ناظر بر این جریان بود عرض كرد: شما با كودكان طورى رفتار مى كنید كه ما هرگز با كودكان چنین رفتار نكرده ایم!
پیغمبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: «شما هم اگر به خدا و پیغمبر او ایمان داشتید، نسبت به كودكان رحم و مدارا مى نمودید.»
یهودى به واسطه رفتار پسندیده پیغمبر گرامى مسلمان شد.(2205)