فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

احترام به كودكان

«عن انس بن مالك قال: انّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) مرّ على صبیان فسلّم علیهم و هو مغذ؛(2201) انس بن مالك میگوید: رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) در رهگذرى با چند كودك خردسال برخورد نمود، به آنها سلام كرد و طعامشان میداد.»

شاد كردن كودك

«عن ابن عبّاس قال قال النّبىّ(صلى الله علیه و آله): من فرّح ابنته فكانّما اعتق رقبة من ولد اسماعیل و من اقرّ عین ابن فكانّما بكى من خشیة اللَّه؛(2202) پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: كسى كه دختر بچه خود را شادمان كند مانند كسى است كه بنده اى را از فرزندان اسماعیل ذبیح آزاد كرده باشد، و آن كس كه پسر بچه خود را مسرور و دیده او را روشن كند مانند كسى است كه دیده اش از خوف خداوند گریسته باشد.»

ثواب شادكردن كودك

«قال رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله): من قبّل ولده كتب اللَّه عزّ و جلّ له حسنة و من فرّحه فرّحه اللَّه یوم القیمة؛(2203) رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: آن كس كه فرزند خود را ببوسد حسنه اى در نامه عمل او ثبت خواهد شد و آن كس كه فرزند خود را شاد كند خداوند او را در قیامت مسرور مینماید.»