فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تازگى و حقیقت

مؤلفى از كتاب تازه خود تعریف مى كرد و به رفیقش -كه منقد بود- مى گفت: نمى دانم كتاب اخیر مرا خوانده اید؟ گمان مى كنم در آن چیزهاى تازه و حقیقى زیاد است؟! منقد لبخندى زده گفت: صحیح است ولى متأسفانه چیزهاى حقیقى آن تازگى ندارد، و چیزهاى تازه آن عارى از حقیقت است!

كودك

آیات