فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

ارزش كتاب

ژول روبن نویسنده معروف فرانسوى هیچ گاه كتاب هاى خود را به كسى امانت نمى داد و در جواب تقاضاكنندگان مى گفت: «كتابى كه ارزش خواندن را دارد مسلّماً ارزش خریدارى را نیز داراست!»

خط برنارد شاو

یكى از دوستان «برنارد شاو» نویسنده معروف ایرلندى از خط او ایراد مى گرفت و مى گفت: خط شما هم مثل خط «موریس» نقاد معروف تئاتر خوانا نیست! شاو جواب داد: بلى، فقط یك اختلاف در میان است و آن این است كه آنچه موریس مى نویسد، حتّى موقعى هم كه چاپ مى شود، قابل خواندن نیست، ولى مال مرا پس از چاپ همه مى خوانند!

تازگى و حقیقت

مؤلفى از كتاب تازه خود تعریف مى كرد و به رفیقش -كه منقد بود- مى گفت: نمى دانم كتاب اخیر مرا خوانده اید؟ گمان مى كنم در آن چیزهاى تازه و حقیقى زیاد است؟! منقد لبخندى زده گفت: صحیح است ولى متأسفانه چیزهاى حقیقى آن تازگى ندارد، و چیزهاى تازه آن عارى از حقیقت است!