فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

آرامش با كتاب

«امام على(علیه السلام) : مَن تَسَلّى بِالكُتُبُ لَم تَفُتهُ سَلوَةٌ؛(2172) كسى كه با كتاب آرامش یابد، هیچ آرامشى را از دست نداده است.»

بوستان دانشمند

«امام على(علیه السلام) : الكُتبُ بَساتینُ العُلَماءِ؛(2173) كتاب ها بوستان هاى دانشمندان اند.»

ماندگارى علم با نگارش

«پیامبر(صلى الله علیه و آله): قَیِّدُوا العِلمَ بِالكِتاب؛(2174) علم را با نوشتن در بند كشید.»