فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

وجدان كارى

پدر فرامرز كارمند یك سازمان دولتى بود، روزى از پدرش پرسید: بابا توى اداره شما چند نفر كار مى كنند؟ پدر لبخند فیلسوفانه اى زد و گفت: اى! تقریباً نصفشان؟!

كتاب و مطالعه