فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

عذاب ستم به كارگر

«عن النبیّ(صلى الله علیه و آله): من ظلم أجیرا أجره أحبط اللَّه عمله و حرّم علیه ریح الجنّة و إنّ ریحها لیوجد من مسیرة خمسمائة عام؛(2145) از پیامبر(صلى الله علیه و آله) نقل شده است: هر كس به كارگرى در مورد دستمزدش ستم روا دارد، خداوند عمل او را تباه مى كند و به وى بهشت را كه از فاصله پانصد سال راه استشمام مى شود بر او حرام مى گرداند.»

اهمیّت به دستمزد كارگر

«عن ابی عبد اللَّه(علیه السلام) عن ابیه عن آبائه(علیهم السلام)، أنّ رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) قال: ملعون من ظلم أجیرا أجرته؛(2146) از امام صادق(علیه السلام) از پدرش از پدرانش نقل شده كه رسول خدا(صلى الله علیه و آله) فرمود: ملعون است كسى كه به كارگرى در مورد دستمزدش ستم روا دارد.»

داستانها