فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

فساد همراه بیكارى

«قال علىّ(علیه السلام) : ان یكن الشّغل مجهدة فاتّصال الفراغ مفسدة؛(2141) على(علیه السلام) فرمود: اگر تن دادن به شغل، مایه زحمت و تعب است، بیكارى دائم نیز باعث نادرستى و فساد است.»

قناعت در شغل

«قال علىّ(علیه السلام) : من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الرّاحة؛(2142) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس به درآمدى كه به كفاف زندگیش رسا باشد اكتفا كند از پریشان فكرى رهیده و بدین وسیله آسایش خاطر خود را مرتّب ساخته است.»

كار به اندازه

«عن حمزة بن حمران قال: شكا رجل الى ابى عبد اللَّه(علیه السلام) انّه یطلب فیصیب و لا یقنع و تنازعه نفسه الى ما هو اكثر منه و قال علّمنى شیئا انتفع به. فقال ابو عبداللَّه(علیه السلام) : ان كان ما یكفیك یغنیك فادنى ما فیها یغنیك و ان كان ما یكفیك لا یغنیك فكلّ ما فیها لا یغنیك؛(2143) حمزة بن حمران میگوید: مردى از وضع روحى و اخلاقى خود به حضرت صادق(علیه السلام) شكایت كرد كه در طلب مال میرود و ثروت بدست مى آورد ولى قانع نمیشود و نفس حریصش با وى منازعه دارد و مال بیشترى طلب میكند. سپس گفت به من چیزى بیاموزید كه در اصلاح خوى خود منتفع شوم. حضرت در جواب فرمود: اگر به كفاف زندگى اكتفا كنى كمترین مال دنیا بى نیازت میكند و اگر اكتفا نكنى تمام ثروت جهان نمى تواند تو را غنى و بى نیاز سازد.»