فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

نكوهش بیكارى جوان نیرومند

«كان رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) اذا نظر الى الرّجل فاعجبه قال هل له حرفة فان قالوا لا قال سقط من عینى؛(2140) ابن عباس میگوید: وقتى رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) مردى را مى دید كه نیرو و توانائیش مایه تعجب پیغمبر میشد سؤال میكرد، آیا كار میكند؟ اگر به پیغمبر مى گفتند نه بیكار است، مى فرمود: از چشم من افتاد. (یعنى جوان بیكار در نظر پیغمبر ارزش ندارد.).»

فساد همراه بیكارى

«قال علىّ(علیه السلام) : ان یكن الشّغل مجهدة فاتّصال الفراغ مفسدة؛(2141) على(علیه السلام) فرمود: اگر تن دادن به شغل، مایه زحمت و تعب است، بیكارى دائم نیز باعث نادرستى و فساد است.»

قناعت در شغل

«قال علىّ(علیه السلام) : من اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الرّاحة؛(2142) على(علیه السلام) فرموده است: هر كس به درآمدى كه به كفاف زندگیش رسا باشد اكتفا كند از پریشان فكرى رهیده و بدین وسیله آسایش خاطر خود را مرتّب ساخته است.»