فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

استفاده از نیروهاى طبیعى

«قال علىّ(علیه السلام) : من وجد ماء و ترابا ثمّ افتقر فابعده اللَّه؛(2139) على(علیه السلام) مى فرمود: كسى كه آب و خاك یعنى نیروى طبیعى در اختیار دارد و نیروى انسانى خود را براى بهره بردارى بكار نمى بندد و با فقر و گدائى میگذراند، نفرین و لعنت بر او باد.»

نكوهش بیكارى جوان نیرومند

«كان رسول اللَّه(صلى الله علیه و آله) اذا نظر الى الرّجل فاعجبه قال هل له حرفة فان قالوا لا قال سقط من عینى؛(2140) ابن عباس میگوید: وقتى رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) مردى را مى دید كه نیرو و توانائیش مایه تعجب پیغمبر میشد سؤال میكرد، آیا كار میكند؟ اگر به پیغمبر مى گفتند نه بیكار است، مى فرمود: از چشم من افتاد. (یعنى جوان بیكار در نظر پیغمبر ارزش ندارد.).»

فساد همراه بیكارى

«قال علىّ(علیه السلام) : ان یكن الشّغل مجهدة فاتّصال الفراغ مفسدة؛(2141) على(علیه السلام) فرمود: اگر تن دادن به شغل، مایه زحمت و تعب است، بیكارى دائم نیز باعث نادرستى و فساد است.»