فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

بى نیازترین تمام مردم

«روى عن العالم انّه قال: الیأس ممّا فی ایدى النّاس عزّ المؤمن فی دینه و مروّته فی نفسه و شرفه فی دنیاه و عظمته فی اعین النّاس و جلالته فی عشیرته و مهابته عند عیاله و هو اغنى النّاس عند نفسه و عند جمیع النّاس؛(2137) حضرت موسى بن جعفر(علیه السلام) فرموده است: از مردم قطع امید كردن و از ثروتشان چشم پوشیدن و به درآمد كار خود قانع بودن براى مرد باایمان مایه عزّ دینى و روح جوانمردى و شرف دنیوى است. چنین انسانى در نظر مردم بزرگ و بین فامیل خود محترم و در محیط خانواده اش داراى هیبت و عظمت خواهد بود، او در ضمیر خود و در نظر دگران بى نیازترین تمام مردم است.»

تمجید از كار و كوشش جوان براى خانواده

«كان(صلى الله علیه و آله) جالسا مع اصحابه ذات یوم فنظر الى شابّ ذى جلد و قوّة و قد بكّر یسعى فقالوا ویح هذا لو كان شبابه و جلده فی سبیل اللَّه فقال(صلى الله علیه و آله): لا تقولوا هذا فانّه ان كان یسعى على نفسه لیكفّها عن المسألة و یغنیها عن النّاس فهو فی سبیل اللَّه و ان كان یسعى على ابوین ضعیفین او ذرّیّة ضعافا لیغنیهم و یكفیهم فهو فی سبیل اللَّه و ان كان یسعى تفاخرا و تكاثرا فهو فی سبیل الشّیطان؛(2138) روزى رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) با اصحاب خود نشسته بود، جوان توانا و نیرومندى را دید كه اوّل صبح به كار و كوشش مشغول شده است. كسانى كه در محضر آن حضرت بودند گفتند: این جوان، شایسته مدح و تمجید بود اگر جوانى و نیرومندى خود را در راه خدا بكار مى انداخت. رسول اكرم(صلى الله علیه و آله) فرمود: این سخن را نگوئید اگر این جوان براى معاش خود كار مى كند كه در زندگى محتاج دگران نباشد و از مردم مستغنى گردد، او با این عمل در راه خدا قدم برمى دارد، همچنین اگر كار میكند به نفع والدین ضعیف یا كودكان ناتوان كه زندگى آنان را تأمین كند و از مردم بى نیازشان سازد باز هم به راه خدا میرود، ولى اگر كار میكند تا با درآمد خود به تهیدستان مباهات نماید و بر ثروت و دارائى خود بیفزاید، او به راه شیطان رفته و از صراط حق منحرف شده است.»

استفاده از نیروهاى طبیعى

«قال علىّ(علیه السلام) : من وجد ماء و ترابا ثمّ افتقر فابعده اللَّه؛(2139) على(علیه السلام) مى فرمود: كسى كه آب و خاك یعنى نیروى طبیعى در اختیار دارد و نیروى انسانى خود را براى بهره بردارى بكار نمى بندد و با فقر و گدائى میگذراند، نفرین و لعنت بر او باد.»