فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

كار و كارگر

آیات

ویژگى هاى كارگر خوب

«قَالَتْ إِحْدَئهُمَا یَأَبَتِ اسْتَئْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَئْجَرْتَ الْقَوِىُّ الْأَمِینُ؛(2127) یكى از آن دو (دختر) گفت: «پدرم! او را استخدام كن، زیرا بهترین كسى را كه مى توانى استخدام كنى آن كسى است كه قوىّ و امین باشد (و او همین مرد است)!»