فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شرّ مرسان

بعضى به جاىِ آنكه كارراه انداز باشند در كار سنگ اندازى هم مى كنند. شاید این شعر را براىِ آنها گفته اند كه اگر كمكى نمى كنند، آزارى هم نرسانند كه مرا به خیرِ تو امید نیست، شر مرسان!

كار و كارگر

آیات