فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

داستانها

اهمیّت كمك به فقیر در نظر كاشف الغطا

مرحوم كاشف الغطا یكى از بزرگترین عالمان شیعه است كه همواره در كنار دفاع از دین با علم، مانند عالمان و فقیهان دیگر در دوران پر از آشوب زمان خود، پناهگاه مردم بود و از مال و آبروى خود در رفع مشكلات مستمندان و درماندگان مایه مى گذاشت. داستان زیر یكى از دهها نمونه اى است كه در زندگى این بزرگوار اتفاق افتاده است كه نشانگر نهایت توجه این بزرگوار به مردم و نیازمندان است، اینك به اصل ماجراى مورد نظر توجه كنید:
ایشان مهاجرتى به شهر اصفهان داشت، چرا كه در آن زمان حوزه علمیه اصفهان رونق زیادى داشت، وى پس از آن كه مى خواست از اصفهان كوچ كند بیرون منزل سوار بر مركب ایستاده بود كه فقیرى آمد و درخواست كمك كرد، فرمود: الان عازم مسافرتم كاش زودتر مى آمدى، عرض كرد: محتاجم، و اگر نیاز نداشتم مراجعه نمى كردم. فرمود: هم اكنون نزد امین الدوله حاكم اصفهان مى روى و مى گویى شیخ جعفر گفت صد تومان به من بده. عرض كرد: اگر نداد چه؟ فرمود: همین جا مى مانم تا برگردى.
سائل با سرعت رفت و ماجرا را گفت، امین الدوله به ملازمانش گفت: هر چه زودتر صد تومان به او بدهید، مأموران كیسه اى آوردند خواستن بشمارند كه دستور داد همه را بدهید.
وى پول را گرفت و به سرعت بازگشت. دید شیخ جعفر هنوز ایستاده، كیسه را به او داد و ایشان صد تومان به او داد و بقیه را میان فقیران تقسیم نمود.(2116)

گذشت كاشف الغطا

نقل كرده اند كه فقیرى بین نماز مغرب و عشا نزد شیخ جعفر (كاشف الغطا) آمد و درخواست مالى كرد، ایشان فرمود: اینجا چیزى ندارم كه به تو بدهم، مرد فقیر ناراحت شد و آب دهانى به صورت شیخ انداخت ایشان بدون اینكه ناراحت شوند برخاست و در حالى كه دامن عباى خود را گرفته بود رو به نمازگذاران فرمود: شخص نیازمندى مراجعه كرده است، هر كه به من علاقه دارد به او كمك كند، پول زیادى جمع شد و ایشان با كمال احترام تحویل آن مرد داد.(2117)