فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

مهلت پرداخت

قاضى: چرا پول این آقا را نمى دهى؟
متهم: جناب قاضى، یك سال است كه التماس مى كنم یك هفته به من مهلت بده، ولى نمى دهد!

دفترچه دزدى

یه نفر هر ماه مى رفت بانك، قسط پرداخت میكرد و زار زار هم گریه مى كرد! بعد از چند ماه رئیس بانك ازش پرسید: شما كه هر ماه سر وقت اقساط خود را پرداخت مى كنید پس چرا اینقدر گریه و ناله مى كنید؟
- آقاى رئیس شانس كه نیست، همه كیف پول پیدا مى كنن پر از پول، ما هم كیف پیدا كردیم توش دفترچه قسط!