فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

شعر

دَه روز مهرِ گردون افسانه است و افسون
نیكى به جاى آر و فرصت شمار یارا
«حافظ»
اندر جهان تُهى تر از آن نیست خانه اى
كز وام كرد مرد ورا فرش و اوستام(2095)
«ناصر خسرو»
خانه قرضدار هر جا هست
مَلِك الموت را نظرگاهست!
«مكتبى»
نَفْس را وعده دادن به طعام، آسان تر است كه بقّال را به دِرَم.
«نظامى»

نكات

روح تعاون و كمك ودستگیرى از نیازمندان، یك روش اسلامى است كه باید روز به روز در جامعه تقویت شود.(2096) مجموع معارف و احكام الهى مبیّن آن است كه مسئولیّت و فعالیّت پیامبران، تنها به قلمروهاى معنوى و فكرى امّت خود محدود نبوده است، بلكه بر بالاترین سطح زندگى مادّى و زمینه سازى براى برپایى نظام اجتماعى و اقتصادى سالم، پویا و عدالت پرور اهتمام و براى بهتر زندگى كردن مردم تلاش و تأكید داشته اند.(2097) تدقیق در احكام اسلامى مبیّن آن است كه نظام اقتصادى اسلامى از جامعیّت كامل برخوردار است و با تعریف عقود متنوع، روش هاى اجراى فعالیّت هاى اقتصادى را تسهیل نموده و در عین حال، توجه ویژه به اقشار كم درآمد و نیازمند جامعه دارد و براى تأمین نیازهاى معیشتى آنان، راهكارهاى انسانى و متناسب با شأن و كرامت انسان درنظر گرفته است. یكى از این راهكارها كه در قرآن كریم و روایات مورد تشویق و ترغیب جدّى قرار گرفته، اعطاى بدون بهره و به اصطلاح قرآنى آن، قرض الحسنه است. هدف اولیه از گسترش فرهنگ قرض الحسنه، تحقّق فرمان الهى تحریم ربا و از طرف دیگر اجراى دستور قرض الحسنه است. بدیهى است رویكرد مادّى و انتفاع مالى قرض الحسنه از این اهداف استتاج نمى شود و صرفاً دستیابى به درجاتى از كمال انسانى و پاداش اخروى شكل دهنده مبانى فكرى این حركت معنوى است. شكّى نیست كه قرض الحسنه به عنوان یك نظام مالى جذب و تخصیص منابع مى تواند در تعدیل درآمدها، توزیع عادلانه ثروت، افزایش كارایى و كاهش هزینه هاى تولید و خدمات و افزایش سطح اشتغال و تولید، نقش بسزایى ایفا نمایند و با ترویج قرض الحسنه، آثار وضعى آن كه در محاسبات مادّى نمى گنجد ظاهر مى گردد و رحمت و خیر و مهربانى گسترش مى یابد. خوشبختانه از گذشته هاى دور، فرهنگ قرض الحسنه در جامعه ما رواج داشته است. امروز نیز دولت تلاش فراوانى را در جهت گسترش این سنّت الهى در دستور كار دارد. ملّت عزیز ایران نیز از گسترش صندوق هاى قرض الحسنه استقبال مى كند و امروز بخش مهمّى از سپرده هاى مردم، سپرده هاى قرض الحسنه است.

لطیفه